Fakta om rengøring og oprydning

God rengøringsstandard er med til at sikre, at medarbejderne ikke får fysiske gener, som følge af ophobet støv, snavs og bakterier. Det kræver, at rummene er ryddelige.

Det siger loven

 • Arbejdsstedet skal holdes forsvarligt ved lige, rent og ryddeligt, så forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, herunder navnlig
  • at færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, skal holdes i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer, spild eller lign., der kan være til fare for færdslen
  • at der er en forsvarlig opbevaring af tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer
  • at spild og affald samles og bortskaffes forsvarligt
  • at vinduer, lysarmaturer og lign. vedligeholdes og rengøres
 • Der må ikke anvendes rengøringsmilder eller -metoder, der kan forringe de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i øvrigt på arbejdsstedet
 • Der skal på arbejdsstedet være forsvarlige forhold for udførelsen af oprydning, rengøring og vedligeholdelse, så arbejdet dermed kan ske uden fare for sikkerhed og sundhed for såvel dem, der udfører dette arbejde, som for andre beskæftigede på virksomheden
   
 • Læs mere: Det siger loven om rengøring og oprydning

Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • God rengøringsstandard er med til at sikre, at medarbejderne ikke får fysiske gener, som fx hovedpine, astmaanfald eller infektioner, som følge af ophobet støv, snavs og bakterier
 • Læg en plan for, hvor ofte, hvor og hvordan rengøringen skal foregå. Hvad skal dagligt gøres rent, så som vask af gulve og rengøring af toiletter, og hvad skal lejlighedsvist gøres rent, så som tastaturer, ventilationskanaler, lysarmaturer? Hvor ofte bruges lokalet og hvordan? Gør det evt. i samarbejde med et rengøringsfirma
 • Kemikalier, parfumer og duftstoffer i luften kan give et dårligt indeklima – stil derfor krav til de rengøringsmilder, der anvendes
 • Inddrag eventuelt arbejdsmiljøorganisationen eller hele eller del af personalegruppen i spørgsmålet om, hvordan rengøringsopgaven skal prioriteres og planlægges
 • Informer om rengøringsplanen, så medarbejderne kan indrette deres oprydning efter den
 • Tæpper, måtter og gardiner samler støv, men dæmper også lyden – overvej, hvordan I bedst tilgodeser begge forhold i jeres valg
 • Ved valg af reoler, så tænk på, at åbne reoler samler mere støv end enheder, der kan aflukkes
 • Hvis bygninger og inventar er nedslidt og i dårlig stand vanskeliggøres rengøringen
 • Hvis medarbejderne klager over mangler ved rengøringen, så få tjekket op på den

Hvad kan den enkelte gøre

 • Ryd op på skrivebordet, så rengøringen kan komme til
 • Undgå papirbunker – de samler støv
 • Saml løsthængende ledninger, så de ikke samler støv
 • Lad være med at have unødige pyntegenstande, der samler støv 
 • Tør fødderne af i dørmåtten – meget støv kommer med ind udefra
 • Kontakt din leder eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis rengøringen generelt er mangelfuld

Lovgrundlag


Senest revideret den 4. juli 2023