Fakta om flugtveje

Flugtveje er gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Måske er det nogle, I normalt bruger, men der kan også være særlige flugtveje og nødudgange.

Det siger loven

 • Flugtveje er: Gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Det kan være nogle, som I normalt bruger, eller som udelukkende er flugtveje og nødudgange
 • Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og oplyste, så man kan færdes sikkert
 • Gangarealer til alle flugtveje skal være frie i mindst 1,3 meter af bredden (for lokaler indrettet før 1. februar 1977 er kravet for bredden 1,2 meter)
 • Flugtvejsdøre må ikke blokeres af inventar, tekniske hjælpemidler, varer og affald mv.
 • Døre i flugtveje skal kunne åbnes udad og betjenes uden brug af nøgle
 • Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de har lovligt installerede automatiske branddørlukningsanlæg. Lukkemekanismen på døre må ikke sættes ud af funktion, fx med en kile
 • Flugtveje skal være godt belyst. Vær opmærksom på, at der også kan være krav til flugtvejsbelysning (se byggetilladelsen)
 • Rulledøre, skydedøre, svingdøre og lign., som indgår i flugtvejen, skal tillade fri passage
 • Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er, samt i hvordan de betjenes
 • Sæt skilte op, og marker flugtveje og nødudgange
   
 • Læs mere: Det siger loven om flugtveje

Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Marker fx med et malet felt på gulvet, at der ikke må stå kasser, møbler, tekniske hjælpemidler og andet foran døre og vinduer, der fungerer som flugtveje/nødudgange
 • Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted
 • Regler om flugtveje, nødudgange og evakueringsplaner fremgår af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet
 • I tvivlstilfælde, kontakt de lokale brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet
 • Dæk ikke flugtvejsskilte til med pynt eller andet – fx i juletiden

Hvad kan den enkelte gøre

 • Sæt ikke kasser, inventar, hjælpemidler eller andet, som kan bloker for flugtvejen eller flugtvejsdøren
 • Luk branddøren efter dig
 • Gør din leder eller arbejdsmiljørepræsentant opmærksom på, hvis der generelt set er problemer med passagen til nødudgange og flugtveje, som bør tages op på et kollektivt
  niveau

Lovgrundlag


Senest revideret den 04. juli 2023