Fakta om mobning og seksuel chikane

Mobninger er, når en medarbejder regelmæssigt og over en længere tid eller gentagne gange på grov vis udsættes for krænkende handlinger, som medarbejderen opfatter som sårende eller nedværdigende. Seksuel chikane er en særlig grov form for mobning, hvor den krænkende handling er af seksuel karakter.

Det siger loven

Definitioner:

 • Mobninger er, når en medarbejder regelmæssigt og over en længere tid eller gentagne gange på grov vis udsættes for krænkende handlinger, som medarbejderen opfatter som sårende eller nedværdigende. i mobning ligger også, at den mobberamte ikke effektivt kan forsvare sig mod mobningen.
 • Seksuel chikane er en særlig grov form for mobning, hvor den krænkende handling er af seksuel karakter
 • Ved arbejdets udførelse skal det sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane
 • Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet i alle led faktisk udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed

 • Læs mere: Det siger loven om mobning og seksuel chikane

Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Understøt en respektfuld omgangstone
 • Læg vægt på det gode samarbejde
 • Sikre, at der udarbejdes en personalepolitik med en hensigtserklæring, procedurer og handlemuligheder
 • Meld klart ud, at I ikke tolererer mobning og seksuel chikane
 • Meld klart ud, hvor ofre for mobning og seksuel chikane og støttende kollegaer kan henvende sig
 • Reager omgående, hvis mobning og seksuel chikane finder sted
 • Tilbyd hjælp og støtte til de personer, der udsættes for mobning og chikane
 • Find de bagvedliggende årsager til mobning og chikane, og lær af dem. Tidligere uløste konflikter, manglende forventningsafstemning, manglende kompetencer i forbindelse med løsning af en konkret opgave, sårende bemærkninger etc. kan være årsagen 
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i forebyggelsen, samt hvis medarbejdere giver udtryk for, at mobning eller seksuel chikane finder sted
 • Konflikthåndtering. Uløste konflikter kan udvikle sig til mobning. Klæd derfor ledere og ansatte på til at håndtere konflikter respektfuldt og professionelt
 • Bevar et vedvarende fokus på at have et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejd med gensidig tillid og samarbejdsrelationer

Hvad kan den enkelte gøre

 • Vær opmærksom på, at vi oplever handlinger og ord forskelligt – tænk derfor på, hvordan du og I taler sammen
 • Tal med hinanden og ikke om hinanden, hvis det ikke er positivt
 • Respekter dine kolleger, og accepter, at I er forskellige, og derfor kan se forskelligt på en sag eller løsning. Det kan mange gange være en ekstra styrke
 • Medvirk aktivt til at løse de konflikter, du selv er en del af, på en ordenlig måde. Hvis det er for svært, så søg hjælp
 • Støt op om den kollega, du oplever bliver mobbet eller chikaneret
 • Reager omgående på mobning
 • Gå til din leder eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever eller bliver bekendt med, at der foregår mobning eller seksuel chikane på din arbejdsplads

Lovgrundlag


Senest revideret den 4. juli 2023